Home
Course
 Book Category
 Electronic-Basic
 Telecommunication
 Project
 Television
 Sound-VCD-DVD
 IC Book
 Etc
 

หมวดสินค้า:IC Book
รหัสสินค้า:E11
รายการสินค้า:คู่มือเทียบเบอร์ไอซี ทรานซิสเ
รายละเอียดสินค้า: หนังสือเทียบเบอร์ไอซี, ทรานซิสเตอร์, ไทริสเตอร์, ไดโอด ฯลฯ เล่มแรกของประเทศไทย เนื่องจากเบอร์ของอุปกรณ์ในโลกนี้มีเป็นล้านเบอร์และมีการแยกแยะระบบกันอยู่ อย่างเช่นระบบยุโรปหรือ ระบบที่ถือว่าสากลที่สุด, ระบบอเมริกา, ระบบญี่ปุ่นและระบบเยอรมัน ถ้ารวบรวมขึ้นมาเป็นเล่มเดียวจะหนามาก จึงได้จัดทำเป็น 2 เล่ม เล่มแรกให้ชื่อว่า ? มาตรฐานสากล ? เล่มสองให้ชื่อว่า ? มาตรฐานอเมริกา ?
ราคาสินค้า:
ปกติ สมาชิก
80 บ. 68 บ.
 [1] 2 Next  
  รหัสสินค้า :E3
คู่มือไอซี 1 (ฉบับภาษาไทย)
ราคา:
ปกติ สมาชิก
195 บ. 165 บ.
รายละเอียด
คู่มือไอซี ฉบับภาษาไทย
   รหัสสินค้า :E6
คู่มือไอซี 2 (ฉบับภาษาไทย)
ราคา:
ปกติ สมาชิก
210 บ. 178 บ.
รายละเอียด
ไอซีวงจรนาฬิกาและฐานเวลา, โทรคมนาคม, ข้&
   รหัสสินค้า :E11
คู่มือเทียบเบอร์ไอซี ทรานซิสเ
ราคา:
ปกติ สมาชิก
80 บ. 68 บ.
รายละเอียด
 
  รหัสสินค้า :E12
คู่มือเทียบเบอร์ไอซี ทรานซิสเ&
ราคา:
ปกติ สมาชิก
80 บ. 68 บ.
รายละเอียด
   รหัสสินค้า :E19
คู่มือไอซี 3 (ฉบับภาษาไทย)
ราคา:
ปกติ สมาชิก
170 บ. 145 บ.
รายละเอียด
   รหัสสินค้า :E23
กุญแจเทียบเบอร์ไอซี
ราคา:
ปกติ สมาชิก
200 บ. 170 บ.
รายละเอียด
 
  รหัสสินค้า :E24
ไอซีของโทรทัศน์สี 1
ราคา:
ปกติ สมาชิก
310 บ. 264 บ.
รายละเอียด
   รหัสสินค้า :E34
อซีของโทรทัศน์สี 2
ราคา:
ปกติ สมาชิก
310 บ. 264 บ.
รายละเอียด
   รหัสสินค้า :E52
ไอซีของโทรทัศน์สี 3
ราคา:
ปกติ สมาชิก
260 บ. 221 บ.
รายละเอียด
 
| Home | Courses | Products | Book Store | Web Board | Gallery | About Us |

© Bangkok Electronic Institute. All Right Reserved
Tel.0-2516-4605-6, 0-2516-4608 Fax. 0-2516-4605-6
e-mail : webmaster@e-bke.com